Ilość produktów: 0

Wartość: 0.00zł

MasterClass - Sztuka konwersacji

 

Spotkania prowadzone przez Małgorzatę Domagalik lub Mariusza Szczygła

 

Świadczenie usług przez Edipresse Polska SA w zakresie Spotkania odbywa się zgodnie z regulaminem zamieszczonym poniżej. Zapisanie się na Spotkanie jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

 

TELEFON KONTAKTOWY: 691 740 346
PN. - PT., 9:00 - 17:00

cena: 1200.00zł
Niedostępny jak zamówić?

REGULAMIN SPOTKAŃ MASTERCLASS – SZTUKA KONWERSACJI

 

Regulamin – niniejszy regulamin wydarzenia ustanowiony przez Organizatora, określający prawa i obowiązki Organizatora i osób, przy pomocy których realizuje on wydarzenia, związane z przeprowadzeniem spotkań, a także prawa i obowiązki Uczestników.


 

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem spotkania Masterclass – Sztuka Konwersacji (dalej: Spotkanie) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości opłacony 2.311.320,00 zł (dalej: Organizator).
 
Spotkania prowadzą Pani Małgorzata Domagalik lub Pan Mariusz Szczygieł.

Liczba miejsc na Spotkanie jest ograniczona: max 40 miejsc.

W przypadku wyczerpania się liczby miejsc Organizator niezwłocznie poinformuje o tym na stronie internetowej hitsalonik.pl

W imprezie mogą uczestniczyć osoby, które nabyły bilet za pośrednictwem hitsalonik.pl

Uczestnik - każda osoba posiadająca Bilet/specjalne zaproszenie, która weźmie udział w spotkaniu.

Bilet/specjalne zaproszenie - cena dla jednej osoby wynosi 1200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) zł.

Uczestnicy, którzy kupili bilet zostaną powiadomieni poprzez newsletter o możliwości zapisania się do bazy mailingowej spotkań.

Organizator zobowiązany jest do zwrotu ceny Biletów na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedaży Biletów. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Obiektu osobom: 8.1.Pozostającym pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnych substancji. 8.2.Zachowującym się w sposób agresywny lub w inny sposób, zagrażający pozostałym Uczestnikom. 7.3. posiadającym broń lub inne podobnie niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pożarowo niebezpieczne, materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne niebezpieczne przedmioty stwarzające zagrożenie dla Uczestników Imprezy.

Decyzję o zakwalifikowaniu przedmiotu (lub materiału) jako niebezpiecznego podejmują Służby Porządkowe, przedstawiciele Organizatora; 7.4. Odmawiającym okazania dokumentu tożsamości przedstawicielom Organizatora lub Służbom Porządkowym i Służbom Informacyjnym, w celu zweryfikowania uprawnienia do wstępu na Imprezę.

Zasady bezpieczeństwa i zachowania porządku w trakcie Imprezy

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w trakcie Imprezy, Organizator powołuje Ochronę. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń wydawanych przez wskazane osoby, pod rygorem usunięcia Uczestnika z miejsca spotkania.

Każde spotkanie odbędzie się wg następującego planu:

    20:00 powitalny koktajl. Recital muzyczny;

   20:30 - rozmowa prowadzącego z mistrzem. Wspólna podróż przez życie głównego bohatera, odwiedzanie wraz z nimi „terenów nieznanych”, sprowokowanie do wspólnej rozmowy z uczestnikami Spotkania o sensie i tak często niedostrzeganej urodzie życia;

    22:00 Meet&Greet;

   Na zakończenie upominki dla każdego z gości.

    Spotkanie odbywa się w języku polskim.

    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na spotkaniu.

Uczestnikiem Spotkania może być wyłącznie osoba fizyczna pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub niepełnoletnia, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody jej przedstawicieli ustawowych na jej udział w Spotkaniu oraz pod warunkiem, że osoba niepełnoletnia będzie podczas Spotkania znajdowała się pod opieką co najmniej jednego swojego przedstawiciela ustawowego. W takim przypadku przedstawiciel ustawowy uczestnika powinien kupić udział w Spotkaniu zarówno dla niepełnoletniego uczestnika, jak też dla siebie.

    Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego) osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spotkania, w przypadków, jeżeli zgłosi się na nie mniej niż 30 uczestników. W takim przypadku Organizator zawiadomi o tym uczestników, którzy zgłosili się i dokonali opłaty za Spotkanie poprzez prywatną wiadomość na adres email uczestnika podany w zgłoszeniu na Spotkanie, w terminie najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem Spotkania oraz niezwłocznie zwróci uczestnikom pełną kwotę uiszczoną za Spotkanie za pośrednictwem systemu dotpay w taki sam sposób, w jaki została dokona płatność.

§ 2. zapisy na SPOTKANIE

Uczestnik może zapisać się na Spotkanie poprzez serwis internetowy www.hitsalonik.pl albo wysyłając zamówienie pocztą elektroniczną na adres: bok2@edipresse.pl albo telefonicznie pod nr tel. 22 584 22 22.

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu, do zapisów na Spotkanie oraz zapłaty ceny za Spotkanie stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu hitsalonik.pl, dostępnego pod następującym adresem: http://hitsalonik.pl/regulamin.

Po dokonaniu przez uczestnika opłaty za Spotkanie, uczestnik otrzyma na adres email wskazany w zamówieniu potwierdzenie zawarcia umowy oraz niniejszy regulamin i regulamin hitsalonik.pl jako załącznik w formacie pdf.

§ 3. odstąpienie od Umowy

Z uwagi na to, że usługi świadczone przez Organizatora są usługami, o których mowa w art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. usługami w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, na podstawie ww. przepisu uczestnikom będącym konsumentami nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

§ 4. Dane OSOBOWE. Wizerunek

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu w celu wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie Spotkania. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestników do ich danych osobowych i do ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Spotkaniu.

 2. Uczestnicy mogą udzielić Organizatorowi, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu zamówienia, dodatkowej zgody na przetwarzania ich danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną na podany adres email informacji o ciekawych promocjach, produktach lub usługach od podmiotów grupy kapitałowej Edipresse Polska SA, w celu otrzymywania na podany numer telefonu, wysyłanych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, SMSowych informacji o ciekawych promocjach, produktach lub usługach od podmiotów grupy kapitałowej Edipresse Polska SA lub w celu otrzymywania od podmiotów grupy kapitałowej Edipresse Polska SA. drogą elektroniczną, za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji o ciekawych promocjach, produktach lub usługach kontrahentów podmiotów grupy kapitałowej Edipresse Polska SA.

 3. Organizator informuje, że przebieg Spotkania może być przez niego utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. W związku z powyższym uczestnik oświadcza, że zezwala Organizatorowi oraz sponsorom i partnerem spotkania, tj. Złota 44 sp. z o.o., Nestle Polska S.A., Apart sp. z o.o., Fujifilm Sericol Polska sp. z.o.o, Restauracji Plato, I like photo, Bloom box, Impresariat Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na filmie nakręconym lub zdjęciach zrobionych podczas Spotkania, w następującym zakresie: (1) na stronach serwisów internetowych należących do podmiotów grupy kapitałowej Edipresse Polska SA lub Partnerów, w szczególności gotujmy.pl, polki.pl, wizaz.pl, babyonline.pl oraz na fanpage-ach administrowanych przez Edipresse Polska S.A. lub Partnerów na facebook-u w celu informowania o Spotkaniu oraz reklamowania i promowania Spotkania. W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, przedstawiciele ustawowi uczestnika oświadczają, że zezwalają Organizatorowi i Partnerom na rozpowszechnianie wizerunku niepełnoletniego uczestnika w powyższym zakresie.

 

§ 5. dane kontaktowe. REKLAMACJE. POSTANOWIENIA końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej hitsalonik.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 2. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. W celu skontaktowania się z Organizatorem (np. w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących Spotkania) lub złożenia reklamacji dotyczących Spotkania, Organizator podaje następujące dane kontaktowe:

 4. nr telefonu (22) 584 22 22 (w godzinach 9:00 – 17:00);

 5. adres email Organizatora: bok2@edipresse.pl;

 6. adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Spotkanie Masterclass”.

 7. Organizator rozpatruje reklamację i odpowiada zgłaszającemu w sposób, w jaki reklamacja została do niego przesłana, na nr lub adres podany w reklamacji, w przypadku konsumentów - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 8. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądami konsumenckimi, funkcjonującymi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowe. Szczegółowi informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 9. Rejestracja oraz udział w spotkaniach jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

_______________________________________________________________________________________

Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spotkania, w przypadków, jeżeli zgłosi się na nie mniej niż 30 uczestników. W takim przypadku Organizator zawiadomi o tym uczestników, którzy zgłosili się i dokonali opłaty za spotkanie poprzez prywatną wiadomość na adres email uczestnika podany w zgłoszeniu na Spotkanie, w terminie najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem Spotkania oraz niezwłocznie zwróci uczestnikom pełną kwotę uiszczoną za Spotkanie w taki sam sposób, w jaki została dokona płatność.