Ilość produktów: 0

Wartość: 0.00zł

MasterClass - Sztuka konwersacji

SPOTKANIA
Z MISTRZAMI

 Mariusz Szczygiel
&
Robert Biedroń

 

CZAS DO SPOTKANIA ODMIERZA:

                                                  

Data: 22 listopada 2018 (czwartek)Godzina: 19:30

Lokalizacja: 50 piętro apartamentowca Złota 44
z widokiem na całą Warszawę.


 

 

Świadczenie usług przez Edipresse Polska SA w zakresie Spotkania odbywa się zgodnie z regulaminem zamieszczonym poniżej. Zapisanie się na Spotkanie jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

 

TELEFON KONTAKTOWY: 691 740 346
PN. - PT., 9:00 - 17:00

cena: 1200.00zł
Niedostępny jak zamówić?

 

REGULAMIN

 

ŚWIADCZENIA usług w ZAKRESIE

Spotkania MASTERCLASS – sztuka konwersacji


 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem spotkania Masterclass – Sztuka Konwersacji (dalej: Spotkanie) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości opłacony 2.311.320,00 zł (dalej: Organizator).

 2. Spotkania odbędą się na 50. piętrze wieżowca Złota 44, przy ul. Złotej 44, Warszawa. Spotkanie będzie prowadzić Pani Małgorzata Domagalik z gościem.

 3. Liczba miejsc na Spotkanie jest ograniczona i wynosi 30 miejsc. W przypadku wyczerpania się liczby miejsc Organizator niezwłocznie poinformuje o tym na stronie internetowej hitsalonik.pl

 4. Łączna cena Spotkania dla jednej osoby wynosi 1200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) zł.

 5. W ramach ceny Organizator zapewnia udział w Spotkaniu wg następującego planu:

 6. 20:00 powitalny koktajl. Recital fortepianowy w wykonaniu pianistów z impresariatu Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena;

 7. 20:30 - rozmowa Małgorzaty Domagalik z mistrzem. Czyli wspólna podróż przez życie głównego bohatera, odwiedzanie wraz z nimi „terenów nieznanych”, sprowokowanie do wspólnej rozmowy z uczestnikami Spotkania o sensie i tak często niedostrzeganej urodzie życia;

 8. Foodparing - zmysłowa kolacja w połączeniu z wyjątkowymi winami, którą zaserwuje szef kuchni z warszawskiej restauracji;

 9. 22:00 Meet&Greet;

 10. Cofeeparing - Masterclass czyli ekspedycja po świecie kawy, którą wyserwuje Nespresse Polska;

 11. do dyspozycji gości będzie strefa FujiFilm Polska;

 12. na zakończenie upominki dla każdego z gości.

 13. Spotkanie odbywa się w języku polskim.

 14. Uczestnikiem Spotkania może być wyłącznie osoba fizyczna pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub niepełnoletnia, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody jej przedstawicieli ustawowych na jej udział w Spotkaniu oraz pod warunkiem, że osoba niepełnoletnia będzie podczas Spotkania znajdowała się pod opieką co najmniej jednego swojego przedstawiciela ustawowego. W takim przypadku przedstawiciel ustawowy uczestnika powinien kupić udział w Spotkaniu zarówno dla niepełnoletniego uczestnika, jak też dla siebie.

 15. Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego) osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spotkania, w przypadków, jeżeli zgłosi się na nie mniej niż 30 uczestników. W takim przypadku Organizator zawiadomi o tym uczestników, którzy zgłosili się i dokonali opłaty za Spotkanie poprzez prywatną wiadomość na adres email uczestnika podany w zgłoszeniu na Spotkanie, w terminie najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem Spotkania oraz niezwłocznie zwróci uczestnikom pełną kwotę uiszczoną za Spotkanie za pośrednictwem systemu dotpay w taki sam sposób, w jaki została dokona płatność.


 

§ 2. zapisy na SPOTKANIE

 1. Uczestnik może zapisać się na Spotkanie poprzez serwis internetowy www.hitsalonik.pl albo wysyłając zamówienie pocztą elektroniczną na adres: bok2@edipresse.pl albo telefonicznie pod nr tel. 22 584 22 22.

 2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu, do zapisów na Spotkanie oraz zapłaty ceny za Spotkanie stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu hitsalonik.pl, dostępnego pod następującym adresem: http://hitsalonik.pl/regulamin.

 3. Po dokonaniu przez uczestnika opłaty za Spotkanie, uczestnik otrzyma na adres email wskazany w zamówieniu potwierdzenie zawarcia umowy oraz niniejszy regulamin i regulamin hitsalonik.pl jako załącznik w formacie pdf.


 

§ 3. odstąpienie od Umowy

Z uwagi na to, że usługi świadczone przez Organizatora są usługami, o których mowa w art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. usługami w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, na podstawie ww. przepisu uczestnikom będącym konsumentami nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.


 

§ 4. Dane OSOBOWE. Wizerunek

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu w celu wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie Spotkania. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestników do ich danych osobowych i do ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Spotkaniu.

 2. Uczestnicy mogą udzielić Organizatorowi, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu zamówienia, dodatkowej zgody na przetwarzania ich danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną na podany adres email informacji o ciekawych promocjach, produktach lub usługach od podmiotów grupy kapitałowej Edipresse Polska SA, w celu otrzymywania na podany numer telefonu, wysyłanych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, SMSowych informacji o ciekawych promocjach, produktach lub usługach od podmiotów grupy kapitałowej Edipresse Polska SA lub w celu otrzymywania od podmiotów grupy kapitałowej Edipresse Polska SA. drogą elektroniczną, za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji o ciekawych promocjach, produktach lub usługach kontrahentów podmiotów grupy kapitałowej Edipresse Polska SA.

 3. Organizator informuje, że przebieg Spotkania może być przez niego utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. W związku z powyższym uczestnik oświadcza, że zezwala Organizatorowi oraz sponsorom i partnerem spotkania, tj. Złota 44 sp. z o.o., Nestle Polska S.A., Apart sp. z o.o., Fujifilm Sericol Polska sp. z.o.o, Restauracji Plato, I like photo, Bloom box, Impresariat Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na filmie nakręconym lub zdjęciach zrobionych podczas Spotkania, w następującym zakresie: (1) na stronach serwisów internetowych należących do podmiotów grupy kapitałowej Edipresse Polska SA lub Partnerów, w szczególności gotujmy.pl, polki.pl, wizaz.pl, babyonline.pl oraz na fanpage-ach administrowanych przez Edipresse Polska S.A. lub Partnerów na facebook-u w celu informowania o Spotkaniu oraz reklamowania i promowania Spotkania. W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, przedstawiciele ustawowi uczestnika oświadczają, że zezwalają Organizatorowi i Partnerom na rozpowszechnianie wizerunku niepełnoletniego uczestnika w powyższym zakresie.


 

§ 5. dane kontaktowe. REKLAMACJE. POSTANOWIENIA końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej hitsalonik.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 2. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. W celu skontaktowania się z Organizatorem (np. w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących Spotkania) lub złożenia reklamacji dotyczących Spotkania, Organizator podaje następujące dane kontaktowe:

 4. nr telefonu (22) 584 22 22 (w godzinach 9:00 – 17:00);

 5. adres email Organizatora: bok2@edipresse.pl;

 6. adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Spotkanie Masterclass 1 lutego 2018 r.”.

 7. Organizator rozpatruje reklamację i odpowiada zgłaszającemu w sposób, w jaki reklamacja została do niego przesłana, na nr lub adres podany w reklamacji, w przypadku konsumentów - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 8. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądami konsumenckimi, funkcjonującymi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowe. Szczegółowi informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

_______________________________________________________________________________________

Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spotkania, w przypadków, jeżeli zgłosi się na nie mniej niż 30 uczestników. W takim przypadku Organizator zawiadomi o tym uczestników, którzy zgłosili się i dokonali opłaty za spotkanie poprzez prywatną wiadomość na adres email uczestnika podany w zgłoszeniu na Spotkanie, w terminie najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem Spotkania oraz niezwłocznie zwróci uczestnikom pełną kwotę uiszczoną za Spotkanie w taki sam sposób, w jaki została dokona płatność.