Regulamin sklepu internetowego hitsalonik.pl

§ 1

Niniejszy regulamin Sklepu hitsalonik.pl został udostępniony na stronie pod adresem https://hitsalonik.pl bezpłatnie, z możliwością jego odtwarzania i utrwalania poza systemem informatycznym. Regulamin można bezpłatnie pobrać i zapisać na dysku klikając w hitsalonik.pl.
Regulamin określa zasady:

1. przeglądania asortymentu Sklepu,
2. korzystania z funkcjonalności Sklepu,
3. dokonywania Rejestracji w Sklepie i zakładania Konta klienta,
4. prowadzenia Konta klienta,
5. składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie,
6. sprzedaży Produktów dostępnych w Sklepie,
7. dokonywania płatności za zamówione Produkty,
8. dostawy zamówionych Produktów do Klienta,
9. uprawnienia Klienta Sklepu do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz odstąpienia od umowy prowadzenia Konta klienta,
10. składania i rozpatrywania reklamacji,
11. dodawania i zarządzania opiniami o Produktach,
12. korzystania z newslettera.

Sklep prowadzony jest przez Edipresse. Klienci Sklepu, a także wszystkie osoby pragnące uzyskać informacje na temat działania i zasad funkcjonowania Sklepu oraz asortymentu Sklepu mogą skontaktować się z BOK pod numerem telefonu +222781555 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00 oraz pod adresem poczty elektronicznej hitsalonik@edipresse.pl. Opłata za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient.

 

§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ

1. Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:

a. BOK – Biuro Obsługi Klienta przeznaczone do kontaktów z Klientami oraz wszystkimi osobami zainteresowanymi uzyskaniem informacji na temat działania i zasad funkcjonowania oraz asortymentu Sklepu.
b. Bilety – dokument uprawniający do udziału w danym Wydarzeniu. Bilety mogą nabyć jedynie Klienci posiadający Konto klienta.
c. Cena - zawiera podatek VAT i podawana jest w złotych polskich. Cena nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, od wartości oraz liczby zamówionych Produktów i podawane są osobno przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta na etapie składania zamówienia.
d. Całkowity koszt zamówienia - Cena wraz z doliczonymi kosztami dostawy, wskazana w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
e. Czas realizacji zamówienia – przewidywany czas potrzebny na przygotowanie do wysyłki zamówionych Produktów do Klienta oraz przewidywany czas dostawy zamówionych Produktów do Klienta pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momentach opisanych w § 5 ust. 12. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą dostarczenia zamówionych Produktów pod adres wskazany przez Klienta. Czas realizacji zamówienia wskazany jest każdorazowo przy wyborze konkretnego Produktu, jednakże nie wynosi więcej niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia.
f. Edipresse – Wydawnictwo Edipresse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 19 (00-480 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr KRS 459958, , REGON 146653246, NIP 7010378011.
g. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.
h. Kod rabatowy – kod w postaci ciągu znaków udostępniany Klientowi, pozwalający na obniżenie Ceny.
i. Kolekcje – kolekcje książek, magazynów lub innych Produktów fizycznych, składających się z kilku do kilkunastu numerów, tworzących całość, które mogą być zamówione w Prenumeracie i tym samym dostarczane regularnie Klientowi.
j. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
k. Konto klienta – usługa obejmująca tworzenie i prowadzenie indywidualnego Konta klienta w Sklepie, dostępna po dokonaniu Rejestracji, za pomocą którego Klient może dokonywać zamówień na Produkty lub korzystać z innych funkcjonalności Sklepu, takich jak m.in.: „Moja półka”, zarządzanie zamówieniami, w tym adresami niezbędnymi do rozliczenia zamówienia, adresami dostawy zamówienia, przeglądanie historii zamówień, zarządzanie udzielonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, zarządzanie usługą newslettera, możliwość wystawiania opinii Produktom oraz zarządzanie wystawionymi opiniami.
l. Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca weryfikację Produktów wybranych przez Klienta do zakupu, tworzenie listy zakupów, wprowadzenie i modyfikację liczby Produktów, wprowadzenie Kodu rabatowego.
m. „Moja półka” – funkcjonalność Sklepu pozwalająca na przeglądanie historii zakupionych Produktów, pobieranie na urządzenie Klienta zakupionych Produktów cyfrowych, zarządzanie zamówieniami, w tym adresami dostawy zamówienia.
n. Partnerzy biznesowi – partnerzy Edipresse w szczególności będącymi właścicielami sprzedawanych w Sklepie Produktów.
o. Płatności cykliczne – jeden ze sposobów realizacji płatności za zamówione Kolekcje dotyczące regularnego dostarczania Kolekcji, polegające na cyklicznym obciążaniu rachunku bankowego Klienta kwotą, w ramach realizacji złożonego przez niego zmówienia.
p. Podmioty realizujące dostawę – podmioty wykonujące usługę dostawy Produktów fizycznych do Klienta, pod wskazany przez Klienta adres, pojawiające się do wyboru Klienta każdorazowo przy składaniu danego zamówienia. Pełna lista Podmiotów realizujących dostawę wraz z opisem dostępna jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce Warunki Dostawy https://hitsalonik.pl/warunki-dostawy/.
q. Polityka prywatności - szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Klientów oraz odwiedzających stronę internetową Sklepu oraz o zasadach ochrony prywatności obowiązujących w Edipresse oraz w Grupie Kapitałowej Edipresse;
r. Prawa Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.
s. Prenumerata – regularne dostarczanie Produktów dostępnych w Prenumeracie (czasopism, Kolekcji w prenumeracie) Klientowi we wskazanym w umowie okresie.
t. Produkty fizyczne – oznaczają Produkty sprzedawane w Sklepie posiadające postać fizyczną, w szczególności: książki, czasopisma, kolekcje książek lub czasopism, kalendarze, gry planszowe, a także treści cyfrowe na nośnikach materialnych, w tym w szczególności audiobooki, ebooki, pliki audiowizualne, pliki muzyczne utrwalone na nośnikach materialnych różnego rodzaju np. CD, DVD, BLU-RAY.
u. Produkty cyfrowe - treści cyfrowe bez nośnika materialnego tj. Produkty sprzedawane w Sklepie stanowiące dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej – treści cyfrowe, nieutrwalone na nośniku materialnym. Produkty cyfrowe mogą zakupić jedynie Klienci posiadający Konto klienta.
v. Produkty – łącznie Produkty fizyczne oraz Produkty cyfrowe w Sklepie.
w. Rejestracja – proces pozwalający na założenie Konta klienta.
x. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
y. Sklep - prowadzony przez Edipresse sklep internetowy, dostępny pod adresem https://hitsalonik.pl
z. Sposoby realizacji płatności – dostępne systemy pośredniczące przy realizacji płatności za zamówione Produkty dostępne każdorazowo do wyboru przez Klienta podczas składnia zamówienia. Pełna lista podmiotów realizujących płatność wraz z opisem, dostępna jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce Obsługa Płatności https://hitsalonik.pl/platnosci/.
aa. Wydarzenia - wydarzenia kulturalne, sportowe, rozrywkowe, warsztaty oraz inne wydarzenia orgaznizowane przez Edipresse lub przez podmioty trzecie.

 

§ 3
INFORMACJE OGÓLNE. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.  ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
2. Rozpoczynając korzystanie ze Sklepu Klient zawiera z Edipresse umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą uzyskaniu dostępu do Sklepu oraz na świadczeniu usług, na które składają się w szczególności:

a. dostęp do podglądu asortymentu znajdującego się w Sklepie,
b. dostęp do treści zamieszczonych na stronie Sklepu, w tym treści reklamowych,
c. korzystanie z funkcjonalności Sklepu,
d. dokonywanie Rejestracji w Sklepie i zakładanie Konta klienta,
e. prowadzenie Konta klienta,
f. składanie zamówień na Produkty w Sklepie,
g. sprzedaż Produktów w Sklepie,
h. korzystanie z Kodów rabatowych ,
i. dokonywanie płatności za zamówione Produkty,
j. dostawa zamówionych Produktów do Klienta,
k. dodawanie i zarządzania opiniami o Produktach,
l. usługa subskrypcji newslettera,
m. składanie i obsługa reklamacji.

3. W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny w aktualnej wersji, np. Linux, Windows, iOS, OSX a także zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak np.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej.
Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, niezbędne może być ponadto konto poczty elektronicznej (e-mail).
4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet, nawet pomimo systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.:

a. złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery,
b. programy śledzące działania użytkownika sieci, gromadzące informacje o użytkowniku i wysyłające je autorowi programu,
c. wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing),
d. programy szpiegujące (spyware),
e. spam,
f. włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich jak exploit czy rootkit.

5. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń komputery i inne urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy.
6. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić:

a. zapory sieciowe,
b. regularna aktualizacja oprogramowani,
c. zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów,
d. regularne skanowanie systemu programem antywirusowym,
e. szyfrowanie transmisji danych,
f. nieotwieranie wiadomości elektronicznych niewiadomego pochodzenia,
g. używanie legalnych programów i aplikacji,
h. instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.

7. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym w szczególności Rejestracja i złożenie zamówienia wymaga posiadania poczty elektronicznej.
8. Przeglądanie asortymentu dostępnego w Sklepie nie wymaga dokonania Rejestracji.
9. Składanie zamówień na Produkty fizyczne, możliwe jest zarówno po zalogowaniu na Konto klienta, jak również bez posiadania Konta klienta, po podaniu odpowiednich danych Klienta, niezbędnych do realizacji zamówienia. Składanie zamówień na Produkty cyfrowe, w tym Bilety możliwe jest jedynie po zalogowaniu na Konto klienta.
10. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu oraz Rejestracja, jak również prowadzenie i usunięcie Konta klienta są nieodpłatne.
11. Zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje, jak również jakiekolwiek aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub zawartość Sklepu, jak również zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z przeznaczeniem Sklepu lub celów sprzecznych z prawem.
12. Edipresse zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenach. Uprawnienie, o którym mowa zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny.
13. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące kupującego będącego Konsumentem stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG i numerów PKD).
14. Wobec podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 13 nie znajdują zastosowania art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego, art. 563 Kodeksu cywilnego oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego oraz § 16 ust. 6 i 7 niniejszego Regulaminu.

 

§ 4
REJESTRACJA. ZAKŁADANIE I USUWANIE KONTA KLIENTA

1. Założenie Konta klienta umożliwia Klientowi dokonywanie zamówień na Produkty w Sklepie, wprowadzanie oraz modyfikację danych dostawy, tworzenie list zakupów, administrowanie „Moją półką” pozwalającą na przeglądanie historii zamówień i pobieranie Produktów cyfrowych, zarządzanie zamówieniami, w tym adresami dostawy zamówienia, zarządzanie udzielonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, zarządzanie usługą newslettera, możliwość wystawiania opinii Produktom oraz zarządzanie wystawionymi opiniami na temat Produktów.
2. W celu dokonania Rejestracji tj. założenia Konta klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu, podając adres poczty elektronicznej, pozwalający na potwierdzenie Rejestracji przez nowego Klienta oraz hasło, jak również pozostałe dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. Klient otrzymuje na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej wiadomość z prośbą o potwierdzenie Rejestracji, w którym osobiście uruchamia swoje Konto klienta klikając w link aktywacyjny przysłany w wiadomości. Link aktywacyjny będzie ważny 2 dni od jego wysłania na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Od momentu aktywacji Konta klienta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny Klient otrzymuje dostęp do swojego Konta klienta w Sklepie.
3. Z chwilą dokonania Rejestracji, tj. z chwilą skutecznego aktywowania Konta klienta zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta klienta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Po dokonaniu Rejestracji w Sklepie każdorazowe logowanie do Konta klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym – adresu email oraz wybranego hasła. Konto klienta jest prowadzone przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie usunąć Konto klienta, jak również żądać jego usunięcia przez Edipresse. Usunięcie Konta klienta oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta klienta. Po usunięciu Konta klienta dostęp do „Mojej półki” wygasa. W przypadku chęci dalszego korzystania z Produktów cyfrowych zgromadzonych na „Mojej półce” Klient przed usunięciem Konta klienta zobowiązany jest pobrać Produkty cyfrowe zgromadzone na „Mojej półce”.
5. Usunięcie Konta klienta możliwe jest po zleceniu przez Klienta Edipresse dyspozycji usunięcia Konta przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej mojedane.edipresse.pl.
6. W przypadku, jeżeli w chwili usuwania Konta klienta przez Klienta osobiście, za pośrednictwem strony internetowej mojedane.edipresse.pl, istnieją zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, całkowite usunięcie danych ze względu na konieczność prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, możliwe jest niezwłocznie po całkowitej realizacji zamówienia.

 

§ 5
ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

1. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane do Klientów.
2. Klient może dokonać zamówienia na Produkty bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę̨, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń́ handlu wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Sposoby składania zamówienia i dokonywanie płatności zwarte w niniejszym § 5 przewidziane są dla wszystkich Produktów. Szczegółowe postanowienia dotyczące składania zamówienia, płatności i realizacji zamówienia dla określonych kategorii Produktów określone są w § 6 i § 7 poniżej oraz bezpośrednio w informacjach o Produkcie dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
4. Zamówienia na Produkty fizyczne Klient może złożyć po uprzedniej Rejestracji i zalogowaniu się na Konto klienta lub bez dokonywania Rejestracji podając w formularzu dane wymagane do realizacji zamówienia. Produkty cyfrowe, będą dostępne do pobrania jedynie za pośrednictwem „Mojej półki”. Klient może złożyć zamówienie na Produkty cyfrowe jedynie po uprzedniej Rejestracji lub/i zalogowaniu się na Konto klienta.
5. Płatność za zamówienie odbywa się na końcu procesu składania zamówienia za pośrednictwem dostępnych Sposobów realizacji płatności, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Niektóre kategorie Produktów mogą przewidywać również inne formy dokonywania płatności, w tym za pobraniem oraz pośrednictwem przekazu pocztowego. W każdym przypadku Klient zostanie poinformowany o dostępnych sposobach płatności na etapie składnia zamówienia na dany Produkt.
6. W celu złożenia zamówienia na Produkt Klient powinien:

a. dokonać Rejestracji lub/i zalogować się do Sklepu poprzez istniejące Konto klienta albo skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez Rejestracji,
b. wybrać Produkty spośród Produktów dostępnych na stronie Sklepu,
c. kliknąć przycisk „Dodaj do Koszyka”,
d. zweryfikować ilość Produktów w Koszyku,
e. kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”, aby przejść do wyboru sposobu dostawy i płatności za zamówienie,
f. prawidłowo i kompletnie uzupełnić formularz, uzupełniając go o wymagane dane,
g. wybrać sposób dostawy oraz płatności,
h. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT),
i. zapoznać się podsumowaniem zamówienia, niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia.
j. w przypadku zamówień na Produkty cyfrowe wyrazić zgodę na spełnienie przez Edipresse świadczenia przed upływem terminu uprawniającego Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Praw Konsumenta;
k. Złożyć zamówienie wraz z obowiązkiem dokonania opłaty za pośrednictwem wybranego sposobu płatności za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.

7. Po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy” Klient zostanie przekierowany na stronę, na której Klient wybiera sposób dostawy oraz płatności za zamówienie, a następnie zostaje przekierowany do strony zawierającej podsumowanie zamówienia. W podsumowaniu zamówienia Edipresse wskaże w szczególności: nazwę i ilość Produktów; Całkowity koszt zamówienia oraz sposób i przewidywany Czas realizacji zamówienia, wybrany sposób dokonania zapłaty; dane Edipresse oraz dane do komunikacji z Klientem; informację o odpowiedzialności Edipresse za jakość świadczenia i dostarczenia Produktów bez wad; sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy wraz z podaniem wzoru formularza odstąpienia; ewentualnym braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Praw Konsumenta w sytuacjach tam opisanych; obowiązku poniesienia kosztów zwrotu rzeczy w przypadku wykonania prawa odstąpienia; czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy; jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu -minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które Konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy; funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony; mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Edipresse wie lub powinien wiedzieć; o procedurze składania i rozpatrywania reklamacji oraz możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
8. Klient zobowiązany jest sprawdzić poprawność wprowadzonych danych i dokonać ich ewentualnej modyfikacji oraz zapoznać się z informacjami widniejącymi w podsumowaniu zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Edipresse nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu.
9. Poprzez akceptację Regulaminu o której mowa w ust. 6 pkt. 9 powyżej Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Klient może zrezygnować z otrzymywania faktur w formie elektronicznej, wysyłanych na adres e-mail wskazany w Koncie klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez Rejestracji. W tym celu Klient powinien wysłać e-mail na adres hitsalonik@edipresse.pl zawierający oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania faktur w formie elektronicznej. W przypadku rezygnacji z otrzymywania faktur w formie elektronicznej, faktury będą wysyłane w formie papierowej na adres Klienta wskazany w Koncie klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez Rejestracji.
10. Po zapoznaniu się z podsumowaniem zamówienia oraz weryfikacji wprowadzonych przez Klienta danych, Klient składa i opłaca zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie tego przycisku przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny stanowiącej Całkowity koszt zamówienia w sposób wybrany przez niego na etapie wyboru sposobu płatności. Klient może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność.
11. Po kliknięciu przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę”, Klient otrzyma na adres email wskazany w formularzu zamówienia wiadomość z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży zatytułowaną „Potwierdzenie zakupu” oraz przyjęciem zamówienia do realizacji, podsumowaniem zamówienia wraz z informacjami, o których mowa w ust. 7 powyżej, jak również niniejszy Regulamin. Umowa sprzedaży zawarta jest w języku polskim.
12. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje: (i) po uznaniu rachunku bankowego Edipresse; lub (ii) w wypadku płatności obsługiwanych przez System realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki system poprawnego wykonania pełnej płatności; lub (iii) w wypadku wybrania płatności za pobraniem – po złożeniu zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
13. Klient jest obowiązany jest do zapłaty ceny stanowiącej Całkowity koszt zamówienia, nie później niż w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia lub w wypadku wybrania płatności za pobraniem, w momencie odbioru przesyłki z Produktami. W przypadku braku dokonania płatności we wskazanych wyżej terminach Edipresse zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości email zatytułowanym „Odstąpienie od umowy” na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta w formularzu zamówienia.
14. Przy odbiorze przesyłki z Produktem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do Podmiotu realizującego dostawę o sporządzenie protokołu szkody. Niniejszy punkt nie ogranicza ani nie wyłącza żadnych uprawnień Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 6
PRENUMERATA

1. Klient może zamówić Prenumeratę w przypadku, gdy taka możliwość jest przewidziana dla danego Produktu. Informacja o możliwości zamówienia Prenumeraty widoczna będzie w informacjach o Produkcie.
2. W przypadku dokonywania zamówienia Prenumeraty, Klient oprócz obowiązku podjęcia czynności, o których mowa w § 5 ust. 6, będzie dodatkowo poproszony wybranie okresu, w jakim będzie świadczona Prenumerata oraz wybranie numeru wydawniczego Produktu, od którego rozpocznie się Prenumerata.
3. Klient w podsumowaniu zamówienia zostanie dodatkowo poinformowany o liczbie egzemplarzy, które zostaną mu dostarczone w ramach wybranego okresu Prenumeraty, Całkowitym koszcie zamówienia Prenumeraty oraz cenie jednostkowej egzemplarzy wchodzących w skład Prenumeraty.
4. Rozpoczęcie realizacji wysyłki zamówionych Produktów objętych Prenumeratą następować będzie zgodnie z § 5 ust. 12 oraz zgodnie z harmonogramem wydawniczym wybranego przez Klienta Produktu. W przypadku Prenumeraty Produktu Cyfrowego, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia § 7, z tym że Klient może wypowiedzieć umowę zgodnie z § 6 ust. 5-7 poniżej.
5. Umowa dotycząca Prenumeraty zawierana jest każdorazowo na czas określony odpowiadający harmonogramowi wydawniczemu zamówionej przez Klienta Prenumeraty, z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania przez Klienta. W takim wypadku ostatnim dostarczonym egzemplarzem będzie numer wysłany Klientowi przed złożeniem wypowiedzenia. Edipresse ma prawo do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów w tym, w szczególności zaprzestania wydawania danego Produktu.
6. W przypadku wypowiedzenia umowy Prenumeraty przez Klienta lub Edipresse, o czym mowa w ust. 5 powyżej, Edipresse zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem proporcjonalnie odliczonej kwoty przypadającej na otrzymane przez Klienta egzemplarze Produktów dostępnych w Prenumeracie w tym w ich wersji cyfrowej.
7. Klient składa oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej przesyłając je listem poleconym na adres Edipresse albo mailowo na adres poczty elektronicznej hitsalonik@edipresse.pl
8. Edipresse składa oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej i przesyła je listem poleconym na adres Klienta podany w Sklepie lub informuje Klienta za pośrednictwem wiadomości email na adres email podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

§ 7
PRODUKTY CYFROWE

1. Klient może dokonać zamówienia Produkty cyfrowe.
2. W informacjach dostępnych przy każdym Produkcie cyfrowym, Edipresse poinformuje Klienta o ich funkcjonalności, technicznych środkach ich ochrony, o wymogach i wpływie, jaki treści cyfrowe mogą mieć na jego urządzenie elektroniczne, jeśli jest to istotne ze względu na sposób funkcjonowania sprzętu albo samej treści cyfrowej bez nośnika materialnego oraz specyfikacji technicznej dotyczącej sprzętu komputerowego i oprogramowania, licencjach jakimi objęte są treści cyfrowe bez nośnika, jak również możliwości wyrażenia zgody na spełnienie przez Edipresse świadczenia przed upływem terminu uprawniającego Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Praw Konsumenta oraz o utracie prawa do odstąpienia od umowy w chwili przystąpienia Edipresse do spełnienia świadczenia.
3. Klient powinien zapoznać się z funkcjonalnościami, wymaganiami technicznymi oraz postanowieniami o zakresie licencji dotyczącej danych Produktów cyfrowych.
4. W trakcie składania zamówienia na Produkty cyfrowe Klient będzie poproszony o wyrażenie zgody na spełnienie przez Edipresse świadczenia przed upływem terminu uprawniającego Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Praw Konsumenta poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
5. Niewyrażenie zgody na spełnienie przez Edipresse świadczenia przed upływem terminu uprawniającego Konsumenta do odstąpienia od umowy oznacza, że umowa sprzedaży danego Produktu cyfrowego nie będzie zawarta.
6. Klient w podsumowaniu zamówienia otrzyma potwierdzenie udzielenia zgody Klienta na spełnienie przez Edipresse świadczenia przed upływem terminu uprawniającego Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Praw Konsumenta oraz utracie prawa Konsumenta odstąpienia od umowy w chwili, gdy Edipresse rozpocznie spełnianie świadczenia.
7. Rozpoczęcie spełniania świadczenia – pojawienie się Produktu cyfrowego na „Mojej półce” rozpocznie się zgodnie z § 5 ust. 12. Z tą chwilą Klient traci prawo odstąpienia od umowy.
8. Warunki korzystania przez Klienta z Produktów cyfrowych regulują licencje na korzystanie z poszczególnych treści cyfrowych. Przekazanie treści cyfrowych Klientowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w takiej licencji sposoby korzystania przez Klienta z treści cyfrowych (np. kopiowanie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody licencjodawcy lub właściciela praw do treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

 

§ 8
KOLEKCJE

1. W przypadku dokonywania zamówienia na Kolekcje, Klient oprócz obowiązku podjęcia czynności, o których mowa w § 5 ust. 6, będzie dodatkowo poproszony o dokonanie wyboru czy: (i) zamówienie ma obejmować całą Kolekcję (tj. wszystkie egzemplarze tomów składające się na Kolekcję) czy odpowiednią część Kolekcji (wybrana ilość tomów z danej Kolekcji), (ii) wskazania ilości tomów Kolekcji, (iii) wskazania numeru tomu, od którego dostarczane mu będą kolejne tomy Kolekcji.
2. Klient zamawiający całą Kolekcję dokonuje opłaty za pierwszą przesyłkę, za pomocą wybranego na etapie składania zamówienia Sposobu realizacji płatności. Pierwsza przesyłka będzie zawierała ustaloną dla danej Kolekcji liczbę egzemplarzy tomów. Opłata za kolejne tomy Kolekcji, dostarczane regularnie w kolejnych przesyłkach, następować będzie wg. wyboru Klienta: (i) za pośrednictwem przekazu pocztowego dołączonego do każdej kolejnej przesyłki, który Klient powinien wypełnić i opłacić, aby otrzymać kolejne tomy Kolekcji lub (ii) za pomocą Płatności cyklicznych. W każdym przypadku koszt każdego kolejnego tomu Kolekcji pozostaje niezmienny.
3. Wybierając opłatę poprzez Płatności cykliczne, Klient zgadza się na cykliczne obciążanie jego rachunku opłatą wybrane egzemplarze tomów Kolekcji oraz koszty ich dostawy. Po przesłaniu wszystkich zamówionych tomów Kolekcji, Edipresse zleci dyspozycję zaprzestania obciążania rachunku bankowego Klienta Płatnościami cyklicznymi.
4. Klient zamawiający część Kolekcji, dokonuje opłaty z góry za wszystkie tomy wchodzące w skład zamówionej przez niego części Kolekcji.
5. W każdym wypadku, tj. przy wyborze zamówienia całej Kolekcji, jak również przy wyborze zamówienia na część Kolekcji, kolejne tomy będą dostarczane Klientowi regularnie zgodnie z harmonogramem ustalonym dla danej Kolekcji. Informacja o harmonogramie dostępna będzie każdorazowo informacjach dotyczących danej Kolekcji.
6. Klient w podsumowaniu zamówienia zostanie dodatkowo poinformowany o liczbie tomów Kolekcji, które zostaną mu dostarczone w ramach zamówienia, cenie jednego tomu Kolekcji w przypadku zamówienia dotyczącego całej Kolekcji, cenie za wszystkie tomy wchodzące w skład zamówionej przez niego części Kolekcji, w przypadku wyboru zamówienia na część Kolekcji, cenie wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz o częstotliwości dostaw kolejnych tomów Kolekcji.
7. Rozpoczęcie realizacji wysyłki zamówionych tomów następować będzie zgodnie z § 5 ust. 12 oraz zgodnie z harmonogramem wydawniczym wybranego przez Klienta Produktu.
8. Umowa dotycząca Kolekcji zawierana jest każdorazowo na czas określony odpowiadający harmonogramowi wydawniczemu zamówionej przez Klienta Kolekcji, z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania przez Klienta. Edipresse ma prawo do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów w tym, w szczególności zaprzestania wydawania Kolekcji lub w przypadku braku możliwości obciążenia rachunku bankowego Klienta, gdy Klient wybrał sposób płatności poprzez Płatności cykliczne.
9. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta lub Edipresse, Edipresse odpowiednio zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem proporcjonalnie odliczonej kwoty przypadającej na otrzymane przez Klienta tomy Kolekcji lub zleci dyspozycję zaprzestania obciążania rachunku bankowego Klienta Płatnościami cyklicznymi.
10. Klient składa oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej przesyłając je listem poleconym na adres Edipresse albo mailowo na adres poczty elektronicznej hitsalonik@edipresse.pl.
11. Edipresse składa oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego przesłanego na adres Klienta lub za pośrednictwem wiadomości email na adres email podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
12. W celu uniknięcia wątpliwości niewypełnienie, nieopłacenie i nieodesłanie przekazu pocztowego dostarczonego Klientowi wraz z przesyłką danych tomów Kolekcji, poczytuje się jako rezygnację Klienta z otrzymywania następnych tomów Kolekcji. W takim wypadku Edipresse nie prześle Klientowi kolejnych tomów.

 

§ 9
WYDARZENIA

1. Organizatorem Wydarzeń może być Edipresse lub podmioty trzecie, na rzecz których Edipresse realizuje sprzedaż Biletów.
2. Wszelkie informacje dotyczące danego Wydarzenia takie jak: data, godzina, miejsce oraz pozostałe informacje zostaną udostępnione Klientowi w opisie Wydarzenia. W opisie Wydarzenia może znajdować się odniesienie do oficjalnej strony internetowej Wydarzenia, gdzie będą podane pozostałe informacje o Wydarzeniu. W zależności od decyzji organizatora Wydarzenia, Bilety mogą być sprzedawane z określonymi zastrzeżeniami dotyczącymi danego Wydarzenia.
3. Ceny Biletów są ustalane przez organizatora Wydarzenia i mogą ulec zmianie w zależności od decyzji organizatora.
4. Imienny Bilet upoważnia do uczestnictwa w Wydarzeniu jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane na Bilecie i podlega weryfikacji w chwili wstępu na wydarzenie, a organizator Wydarzenia ma prawo odmówić uczestnictwa osobie innej niż wskazana na imiennym Bilecie. Bilet na okaziciela upoważnia do uczestnictwa w Wydarzeniu posiadacza Biletu w chwili wejścia na Wydarzenie.
5. W przypadku, gdy Bilet na Wydarzenie jest imienny, Klient ma obowiązek podania poprawnych danych wymaganych przez organizatora Wydarzenia.
6. W celu zakupu Biletu należy dokonać wyboru Wydarzenia, kliknąć przycisk „Kup bilet” podać wymagane dane oraz wybrać sposób dostarczenia Biletu oraz sposób płatności.
7. Po opłaceniu ceny Biletu, w przypadku wyboru elektronicznej formy Biletu, Bilet pojawi się na „Mojej półce” w formie pliku PDF z możliwością pobrania go na urządzenie końcowe Klienta i wydrukowania. W przypadku wyboru dostawy fizycznej Bilet zostanie przesłany na adres Klienta podany w formularzu zamówienia w terminie nie później niż 1 dzień przed planowanym Wydarzeniem. W przypadku nieotrzymania Biletu Klient powinien skontaktować się z Edipresse.
8. Edipresse nie ponosi odpowiedzialności za Wydarzenia, których nie jest organizatorem, w szczególności za ich przebieg, zgodność informacji przekazanych przez organizatora Wydarzenia z rzeczywistością, jak również za odwołanie Wydarzenia.
9. Wszelkie skargi lub wnioski dotyczące organizacji danego Wydarzenia, którego Edipresse nie jest organizatorem, Klient powinien kierować do organizatora Wydarzenia. W przypadku otrzymania skargi, Edipresse niezwłocznie przekaże ją organizatorowi Wydarzenia.
10. O wszelkich zmianach dotyczących Wydarzenia, zgłoszonych Edipresse przez organizatora, w tym dotyczących odwołania Wydarzenia, Edipresse poinformuje Klienta niezwłocznie po otrzymaniu od organizatora stosownej informacji. Edipresse nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w Wydarzeniach, które nie zostały przekazane przez organizatora Edipresse lub zostały przekazane na tyle późno, że Edipresse nie miała możliwości poinformowania Klienta o zmianach w odpowiednim czasie.
11. Edipresse zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, którego jest organizatorem w szczególności w przypadkach, wskazanych każdorazowo w informacjach dotyczących Wydarzenia.
12. W przypadkach wskazanych w ust. 10 i 11 powyżej Edipresse niezwłocznie zawiadomi Klientów poprzez wiadomość na adres email podany w podczas Rejestracji oraz zwróci Klientom Cenę uiszczoną za Bilet w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność.
13. Klientowi dokonującemu zakupu Biletów, zgodnie z art. 38 pkt 12 Praw Konsumentów, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

 


§ 10
NEWSLETTER

1. Klient może wyrazić zgodę na subskrypcję newslettera polegającą na regularnym przesyłaniu biuletynu informacyjnego Edipresse, informacji handlowych, zawierających w szczególności informacje o Produktach, promocjach, rabatach i zmianach funkcjonalności Sklepu na podany przez Klienta adres e-mail.
2. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów podczas składania zamówienia lub zakładania Konta klienta.
3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna, świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie za pośrednictwem mojedane.edipresse.pl.

 

§ 11
KODY RABATOWE

1. Kody rabatowe umożliwiają Klientom obniżenie Ceny zamawianych Produktów.
2. Udostępniony Klientowi Kod rabatowy zawiera informacje dotyczące wartości Kodu rabatowego, czasu w którym można zrealizować Kod rabatowy oraz Produktów, kategorii Produktów oraz ilość zamówień które może objąć Kod rabatowy.
3. Każdy kod rabatowy ma indywidualnie określoną wartość wyrażoną w procentach (%) lub wartości pieniężnej (PLN) i może być wykorzystany jednokrotnie do obniżenia wartości tylko jednego zamówienia lub Produktu albo kategorii Produktów lub też wielokrotnie do obniżenia wartości kilku zamówień. Informacja o sposobie wykorzystania Kodu rabatowego znajduje się w informacjach towarzyszących Kodom rabatowym.
4. Kod rabatowy należy wprowadzić podczas dokonywania zakupu we wskazane miejsce w Koszyku, podczas dokonywania zamówienia.
5. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
6. Kod rabatowy może być dostępny dla Klientów posiadających Konto klienta lub dla Klientów dokonujących zakupów bez Rejestracji. Informacja o wymogu Rejestracji będzie podana w informacjach towarzyszących Kodom rabatowym.

 

§ 12
PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w art. 27 Praw Konsumentów, w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadanie lub w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów z zastrzeżeniem ust. 4 – 8 poniżej. Pouczenie o odstąpieniu znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres email hitsalonik@edipresse.pl lub listownie na adres siedziby Edipresse ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa. W przypadku wysłania oświadczenia na adres mailowy wskazany w zdaniu poprzedzającym Edipresse prześle Klientowi będącym Konsumentem wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się w załączniku nr 2. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
4. Jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, konsument traci prawo do odstąpienia, jeżeli opakowanie zostanie otwarte po dostarczeniu Produktu Konsumentowi.
5. W odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o Prenumeratę, prawo do odstąpienia Konsumentowi nie przysługuje.
6. W odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, prawo do odstąpienia Konsumentowi nie przysługuje.
7. W odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Edipresse o utracie prawa odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia Konsumentowi nie przysługuje.
8. W odniesieniu umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi prawo do odstąpienia Konsumentowi nie przysługuje.
9. Szczególne postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia mogą pojawić się w informacjach szczegółowych dotyczących sprzedaży poszczególnych Produktów w takim przypadku informacja będzie zamieszczona obok Produktu, jak również w podsumowaniu zamówienia.
10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Edipresse niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres siedziby Edipresse, przed jego upływem.
11. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów spoczywają na Konsumencie. Jednocześnie Konsumencie ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, jego cechy i funkcjonowania.
12. Edipresse zwróci płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Edipresse zwróci płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument sklepu, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 13
REKLAMACJE

1. Edipresse ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
2. Edipresse jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Za wadę fizyczną poczytuje się sytuację, gdy sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową.
3. Edipresse odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi będącego Konsumentem.
4. Reklamacje mogą być składane przez Klientów telefonicznie, pod numerem +222781515 a także elektronicznie na adres hitsalonik@edipresse.pl lub listownie na adres siedziby Edipresse, z dopiskiem „Reklamacja” w tytule maila/na kopercie listu.
5. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji Produktu, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania Klienta.
6. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem, Edipresse udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
7. Uwzględniając reklamację Edipresse niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, będącego Konsumentem wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę Produktu usunie. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Edipresse zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Działania Edipresse zawarte w ust. 7 powyżej nie wpływają na możliwość złożenia przez Klienta będącego Konsumentem oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.
9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi – odstępuje od umowy lub żąda wymiany rzeczy na wolną od wad, jest obowiązany na koszt Edipresse dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Edipresse, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa.
10. Produkty mogą być również objęte gwarancją udzieloną przez podmiot trzeci, inny niż Edipresse.
11. W przypadku, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją, a Klient pragnie skorzystać z gwarancji uprawnienia z tytułu gwarancji Klient powinien wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym oraz reklamować Produkt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji.
12. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi.
13. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego § 13 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów będących Konsumentami przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

 


§ 14
DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności są zawarte w Polityce Prywatności Grupy Kapitałowej Edipresse dostępnej pod adresem: https://edipresse.pl/polityka-prywatnosci/

 

§ 15
PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie do treści umieszczanych na stronie internetowej Sklepu przez Edipresse lub jej kontrahentów, znaków towarowych, elementów graficznych, rozwiązań technicznych i informatycznych, baz danych, jak również nazwa Sklepu podlegają ochronie prawnej i przysługują Edipresse lub osobom trzecim.

2. Klient publikujący opinie i inne treści, w tym zdjęcia na stronie Sklepu, udziela Edipresse nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, wraz z prawem do sublicencji na rzecz Partnerów biznesowych do tych opinii, treści i zdjęć na następujących polach eksploatacji:
a. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie opinii, treści i zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do ich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet.
3. Klient wprowadzając opinie, treści i zdjęcia na stronie Sklepu, udziela Edipresse zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do tych utworów tj. zezwolenia na rozporządzenie i korzystanie z opracowań.
4. Edipresse może łączyć opinie, treści i zdjęcia z innymi utworami.
5. Klient publikujący zdjęcia zawierające własny wizerunek lub wizerunek osób trzecich udziela zgody oraz oświadcza, że posiada zgodę tych osób trzecich na rozpowszechnienie tego wizerunku przez Edipresse oraz Partnerów biznesowych na prowadzonych przez nich lub na ich rzecz stronach internetowych.
6. Klient publikujący opinie, treści i zdjęcia na stronie Sklepu oświadcza, że ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej.

 

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Edipresse zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku: zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Edipresse lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowaną względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa; zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Sklep dotychczasowych usług; konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich; zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie.
2. O zmianach Regulaminu każdy Klient posiadający Konto klienta będzie informowany przez Sprzedawcę minimum na 7 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, drogą elektroniczną za pomocą wiadomości email przesłanej na adres mailowy podany przez Klienta w związku z rejestracją w Sklepie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona również na stronie głównej Sklepu.
3. Do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
4. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Sklepu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego Klienta mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na ekranie Klienta, a rzeczywistym wyglądem Produktu (kolor, proporcje itp.) Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądem konsumenckim, funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Edipresse. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
7. Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiania sporów konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

8. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Pouczenie o odstąpieniu od umowy dotyczącej sprzedaży jednej rzeczy lub wielu rzeczy dostarczanych razem.

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Wydawnictwo Edipresse sp. z o.o.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa

lub na adres poczty elektronicznej: hitsalonik@edipresse.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na adres:

Wydawnictwo Edipresse sp. z o.o.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Opowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy prenumeraty czasopism.

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Wydawnictwo Edipresse sp. z o.o.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa

Lub na adres poczty elektronicznej: hitsalonik@edipresse.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy


Prawo do odstąpienia dotyczy prenumeraty, nie dotyczy jednak samych czasopism, z uwagi na ich szczególny charakter. Dlatego w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem proporcjonalnie odliczonej kwoty przypadającej na już otrzymany egzemplarz/e. Jednocześnie Państwo nie musicie nam niczego odsyłać. Płatności odsyłamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.


Pouczenie o odstąpieniu od umowy dotyczącej kolekcji.

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Wydawnictwo Edipresse sp. z o.o.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa

lub na adres poczty elektronicznej: hitsalonik@edipresse.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na adres:

Wydawnictwo Edipresse sp. z o.o.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa


Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Do: Wydawcnitwo Edipresse sp. z o.o.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa

lub na adres hitsalonik@edipresse.pl,

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ......................................................................................................
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .........................................................................................................
............................................................................................................................................................
- Adres konsumenta(-ów) ......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
- Data ..................................................................................................................................................