Ilość produktów: 0

Wartość: 0.00zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU HITSALONIK.PL


 

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.hitsalonik.pl („Sklep”), z wyłączeniem sprzedaży promocyjnej, przez Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-0012-586, REGON 010304264, kapitał zakładowy 2.311.320,00 zł, opłacony w całości („Edipresse”).

 2. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu oraz rejestracja w Sklepie są nieodpłatne.

 3. Do kontaktów z klientami udostępniamy adres poczty elektronicznej bok@edipresse.pl oraz nr tel. (22) 584-22-22.


 

§ 2
ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać zamówienia bezpośrednio na stronie internetowej www.hitsalonik.pl, mailowo albo kontaktując się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel. (22) 584-22-22.

 2. W zależności od formy zamówienia, płatność odbywa się albo za pomocą systemu DotPay na końcu składania zamówienia, przy odbiorze albo za pomocą blankietu wpłaty dostarczanego wraz z zamówionymi rzeczami.

 3. Wszystkie ceny rzeczy i usług podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT.

 4. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.hitsalonik.pl można składać jako zarejestrowany lub niezarejestrowany klient Sklepu. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.hitsalonik.pl klient powinien:

 1. wybrać rzecz lub usługę spośród rzeczy lub usług dostępnych na stronie Sklepu;

 2. kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”;

 3. prawidłowo i kompletnie uzupełnić formularz zamówienia;

 4. zapoznać się z regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia;

 5. przy składaniu zamówienia klient może założyć konto w Sklepie (ale może też złożyć zamówienie jako niezarejestrowany klient Sklepu);

 6. przesłać formularz zamówienia wraz z zaznaczonymi odpowiednimi zgodami (checkboxami) do Edipresse za pomocą przycisku „zamów i zapłać”.

 1. Po przesłaniu formularza zamówienia do Edipresse, klient zostanie przekierowany na stronę, na której znajduje się podsumowanie zamówienia. W podsumowaniu zamówienia Edipresse wskaże w szczególności: nazwę zakupionych rzeczy lub usługi, sposób i przewidywany czas dostawy oraz łączną cenę rzeczy lub usługi. Klient zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych zawartych w podsumowaniu zamówienia.

 2. Po sprawdzeniu poprawności danych zawartych w podsumowaniu zamówienia klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu DotPay. W tym celu klient zostanie przekierowany do strony z płatnościami natychmiastowymi DotPay, za pomocą której powinien dokonać opłaty ceny za rzecz lub usługę. W przypadku niedokonania opłaty przez klienta w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia, Edipresse zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia klienta, o czym niezwłocznie poinformuje klienta za pośrednictwem wiadomości email.

 3. Po dokonaniu przez klienta zapłaty, klient otrzyma na adres email wskazany w formularzu zapisu potwierdzenie zawarcia umowy oraz niniejszy Regulamin.


 

§ 3
REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, wybierając nazwę i hasło oraz podając prawdziwy adres e-mail, pozwalający na potwierdzenie rejestracji przez nowego klienta oraz pozostałe dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. Nowy klient sam uruchamia swoje konto klikając w link aktywacyjny przysłany na adres e mail, który podał w formularzu rejestracji. Od tego momentu ma dostęp do swojego konta klienta w Sklepie.

 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 3. Do rozwiązania umowy korzystania ze Sklepu wystarczy, że klient wyśle do Edipresse dyspozycję usunięcia konta. W konsekwencji nazwa klient oraz jego hasło dostępu ulegają dezaktywacji. W celu usunięcia konta Usługobiorca może napisać na adres wskazany w § 1 ust. 3 powyżej lub skorzystać ze strony internetowej mojedane.edipresse.pl.

§ 4
DOSTAWA

 1. Edipresse realizuje zamówienia bez ograniczeń terytorialnych. Dostawa na terenie Polski jest nieodpłatna. W przypadku dostawy poza granice terenie Polski do wartości zamówienia jest doliczany koszt przesyłki wg cennika znajdującego się na stronie Sklepu.

 2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 3. Edipresse jest odpowiedzialna wobec klienta, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 4. Jeżeli kupującym jest konsument, gwarantowany termin spełnienia świadczenia wynosi maksymalnie trzydzieści dni od zawarcia umowy.


 

§ 5
WCZEŚNIEJSZE ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W przypadku umowy o regularne dostarczanie rzeczy (prenumeraty czasopism, kolekcje w prenumeracie) umowa zawierana jest każdorazowo na czas określony, z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania przez każdą ze stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, o ile została zawarta na czas dłuższy niż trzy miesiące. Edipresse ma prawo do wypowiedzenia umowy wyłącznie z ważnych powodów i z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w niniejszym pkt.

 2. Umowa rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.

 3. Klient składa oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej przesyłając je listem poleconym na adres Edipresse albo mailowo na adres poczty elektronicznej bok@edipresse.pl.

 4. Edipresse składa oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej i przesyła je listem poleconym na adres klienta podany w Sklepie.


 

§ 6
PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 poniżej. Pouczenie o odstąpieniu od umowy umieszczone jest na końcu niniejszego regulaminu.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na końcu niniejszego regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

 3. Jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, konsument traci prawo do odstąpienia, jeżeli opakowanie zostanie otwarte po dostarczeniu.

 4. W odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, prawo do odstąpienia nie przysługuje.

 5. Szczególne postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia mogą pojawić się w regulaminach szczegółowych dotyczących sprzedaży poszczególnych rzeczy lub świadczenia poszczególnych usług przez Edipresse – w takim przypadku regulamin będzie zamieszczony obok rzeczy lub usługi oferowanej na stronie Sklepu.


 

§ 7
REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być składane telefonicznie, na nr (22) 584 22 22, a także elektronicznie na adres bok@edipresse.pl lub listownie na adres Edipresse, z dopiskiem „Hitsalonik” w tytule maila/na kopercie listu.

 2. Reklamacja powinna zawierać: dane klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.

 3. W przypadku reklamacji złożonej przez klienta, który jest konsumentem, Edipresse ustosunkuje się do niej w ciągu maksymalnie 14 dni, choć zwykle następuje to znacznie szybciej, szczególnie podczas kontaktu telefonicznego.

 4. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądami konsumenckimi, funkcjonującymi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowe. Szczegółowi informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.


 

§ 8
DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności obowiązujących w Edipresse Polska SA są zawarte w Polityce Prywatności Grupy Kapitałowej Edipresse dostępnej pod adresem: https://edipresse.pl/polityka-prywatnosci/.


 

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Spory mogące wyniknąć w związku ze sprzedażą rzeczy lub świadczeniem usług za pomocą Sklepu pomiędzy Edipresse a klientami niebędącymi konsumentami poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Edipresse.

 

 


Pouczenie o odstąpieniu od umowy
dotyczącej sprzedaży jednej rzeczy lub wielu rzeczy dostarczanych razem

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Edipresse Polska S.A.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
adres poczty elektronicznej: bok@edipresse.pl fax (22) 584 22 32

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Nasi klienci od początku nie ponoszą kosztów dostarczenia rzeczy, zatem nie ma potrzeby zwracania tych kosztów.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na adres:

Edipresse Polska S.A.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Opowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Pouczenie o odstąpieniu od umowy
prenumeraty czasopism

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Edipresse Polska S.A.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
adres poczty elektronicznej: bok@edipresse.pl fax (22) 584 22 32

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Nasi klienci od początku nie ponoszą kosztów dostarczenia rzeczy, zatem nie ma potrzeby zwracania tych kosztów.

Prawo do odstąpienia dotyczy prenumeraty, nie dotyczy jednak samych czasopism, z uwagi na ich szczególny charakter. Dlatego w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem proporcjonalnie odliczonej kwoty przypadającej na już otrzymany egzemplarz/e. Jednocześnie Państwo nie musicie nam niczego odsyłać. Płatności odsyłamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Pouczenie o odstąpieniu od umowy
dotyczącej kolekcji

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Edipresse Polska S.A.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
adres poczty elektronicznej: bok@edipresse.pl fax (22) 584 22 32

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Nasi klienci od początku nie ponoszą kosztów dostarczenia rzeczy, zatem nie ma potrzeby zwracania tych kosztów.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na adres:

Edipresse Polska S.A.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


 

Do: Edipresse Polska S.A.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
bok@edipresse.pl
fax (22) 584 22 32

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …..............................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) …..................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Data ….................................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.