Ilość produktów: 0

Wartość: 0.00zł

Regulamin

REGULAMIN HITSALONIK

 

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.hitsalonik.pl („Sklep”), z wyłączeniem sprzedaży promocyjnej, przez Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-0012-586, REGON 010304264, kapitał zakładowy 2.311.320,00 zł, opłacony w całości („Edipresse”).
 2. Do kontaktów z klientami udostępniamy adres poczty elektronicznej bok@edipresse.pl oraz nr tel. (22) 584-22-22.


§ 2
ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać zamówienia bezpośrednio na stronie internetowej, mailowo albo kontaktując się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta.
 2. W zależności od formy zamówienia, płatność odbywa się albo za pomocą systemu DotPay na końcu składania zamówienia, przy odbiorze albo za pomocą blankietu wpłaty dostarczanego wraz z zamówionym towarem.
 3. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT.

§ 3
DOSTAWA

 1. Edipresse realizuje zamówienia na terenie Polski doliczając koszty przesyłki.
 2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Edipresse ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 4. Jeżeli kupującym jest konsument, gwarantowany termin spełnienia świadczenia wynosi maksymalnie trzydzieści dni od zawarcia umowy.

§ 4
WCZEŚNIEJSZE ROZWIĄZANIE UMOWY

W przypadku umowy o regularne dostarczanie rzeczy (prenumeraty czasopism, kolekcje w prenumeracie) umowa zawierana jest każdorazowo na czas określony, z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania przez każdą ze stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, o ile została zawarta na czas dłuższy niż trzy miesiące.

§ 5
PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA

 1. Jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, konsument traci prawo do odstąpienia, jeżeli opakowanie zostanie otwarte po dostarczeniu.
 2. W odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, prawo do odstąpienia nie przysługuje.
 3. Dla konsumentów, których nie dotyczą powyższe wyjątki obowiązują pouczenia o odstąpieniu od umowy umieszczone na końcu niniejszego regulaminu.

§ 6
REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być składane telefonicznie, na nr (22) 584 22 22, a także elektronicznie na adres bok@edipresse.pl lub listownie na adres Edipresse, z dopiskiem „Hitsalonik” w tytule maila/na kopercie listu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta, który jest konsumentem, Edipresse ustosunkuje się do niej w ciągu maksymalnie 14 dni, choć zwykle następuje to znacznie szybciej, szczególnie podczas kontaktu telefonicznego.
 4. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając z sądowych, a w przypadku zgody obu stron – pozasądowych, metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 7
DANE OSOBOWE I ZASADY PRYWATNOŚCI

1.       Administratorem danych osobowych Klientów jest Edipresse Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Edipresse w celu dostarczania wydawnictw, jak również w zakresie objętym zgodą Klientów wyrażoną przy rejestracji albo podczas składania zamówienia w serwisie Hitsalonik.pl. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są udostępniane przez Klienta dobrowolnie. Dane nie będą udostępniane przez Edipresse innym podmiotom.
2.       Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Edipresse do systemu teleinformatycznego, którym posługujecie się Państwo (cookies): Edipresse  w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje pliki cookies, narzędzia własne oraz narzędzia firm trzecich, które używane są do:
- prowadzenia statystyki odwiedzin;
- pomiaru oglądalności i zachowań użytkowników na stronie;
- lepszego dopasowania wyświetlanych użytkownikom treści reklamowych;
- analizy prowadzonych kampanii reklamowych przez Edipresse i jego klientów.
Wszelkie zbierane dane są zanonimizowane i nie pozwalają na identyfikacje konkretnej osoby. Każdy użytkownik może ręcznie usunąć pliki cookie z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach „Pomoc" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Regulamin wchodzi w życie 25.12.2014 r. i odnosi się do umów zawartych od tej daty.

 

 

 


Pouczenie o odstąpieniu od umowy
 dotyczącej sprzedaży jednej rzeczy lub wielu rzeczy dostarczanych razem

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Edipresse Polska S.A.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
adres poczty elektronicznej: bok@edipresse.pl fax (22) 584 22 32

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Nasi klienci od początku nie ponoszą kosztów dostarczenia rzeczy, zatem nie ma potrzeby zwracania tych kosztów.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na adres:

Edipresse Polska S.A.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Opowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy
prenumeraty czasopism

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Edipresse Polska S.A.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
adres poczty elektronicznej: bok@edipresse.pl fax (22) 584 22 32

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Nasi klienci od początku nie ponoszą kosztów dostarczenia rzeczy, zatem nie ma potrzeby zwracania tych kosztów.

Prawo do odstąpienia dotyczy prenumeraty, nie dotyczy jednak samych czasopism, z uwagi na ich szczególny charakter. Dlatego w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem proporcjonalnie odliczonej kwoty przypadającej na już otrzymany egzemplarz/e. Jednocześnie Państwo nie musicie nam niczego odsyłać. Płatności odsyłamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

 

 

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy
dotyczącej kolekcji

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Edipresse Polska S.A.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
adres poczty elektronicznej: bok@edipresse.pl fax (22) 584 22 32

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Nasi klienci od początku nie ponoszą kosztów dostarczenia rzeczy, zatem nie ma potrzeby zwracania tych kosztów.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na adres:

Edipresse Polska S.A.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Do: Edipresse Polska S.A.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
bok@edipresse.pl
fax (22) 584 22 32
 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …..............................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) …..................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Data ….................................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.