Ilość produktów: 0

Wartość: 0.00zł

Wine&Paint

Zapraszamy na wakacyjne warsztaty malarskie do
skladu win Mielżynski

Pomyśl o Sobie!
Namaluj Własny Obraz!


Warszaty Wine&Paint to:         
• zabawa w malowanie            
• degustacja oryginalnych win
• nietuzinkowe spotkanie        
towarzyskie     

Instruktor poprowadzi nas przez każdy etap pracy nad obrazem

Zapisz się już dziś i spędź z nami
nietuzinkowy wieczór w kultowym składzie win Mielżynski

 

Gwarantujemy niepowtarzalna atmosferę i dużo radości!
A teraz do Dzieła!

 

Wybierz lokalizacje   
    i date z listy   
⬇︎        

cena: 0.00zł
Niedostępny jak zamówić?

 

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE

SPOTKANIA WINE&PAINT


 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem spotkania Wine&Paint (dalej: Spotkanie) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości opłacony 2.311.320,00 zł (dalej: Organizator).

 2. Spotkania odbędą się składzie win Mielżyński, przy ul. Czerskiej 12 i Burakowskiej 5-7, Warszawa. Spotkanie będzie prowadzić Pani Małgorzata Czernianin

 3. Liczba miejsc na Spotkanie jest ograniczona i wynosi 20 miejsc. W przypadku wyczerpania się liczby miejsc Organizator niezwłocznie poinformuje o tym na stronie internetowej hitsalonik.pl.

 4. Łączna cena Spotkania dla jednej osoby wynosi 200 (słownie: dwieście złotych) zł.

 5. W ramach ceny Organizator zapewnia udział w Spotkaniu wg następującego planu:

 6. 16:00 powitalny kieliszek wina

 7. 16-20 – malowanie obrazów i dwa kieliszki wina

 8. Spotkanie odbywa się w języku polskim.

 9. Uczestnikiem Spotkania może być wyłącznie osoba fizyczna pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 10. Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego) osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spotkania, w przypadków, jeżeli zgłosi się na nie mniej niż 10 uczestników. W takim przypadku Organizator zawiadomi o tym uczestników, którzy zgłosili się i dokonali opłaty za Spotkanie poprzez prywatną wiadomość na adres email uczestnika podany w zgłoszeniu na Spotkanie, w terminie najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem Spotkania oraz niezwłocznie zwróci uczestnikom pełną kwotę uiszczoną za Spotkanie w taki sam sposób, w jaki została dokona płatność.


 

§ 2. ZAPISY NA SPOTKANIE

 1. Uczestnik może zapisać się na Spotkanie poprzez serwis internetowy www.hitsalonik.pl albo wysyłając zamówienie pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.kozera@edipresse.pl albo telefonicznie pod nr tel. 693 223 089.

 2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu, do zapisów na Spotkanie oraz zapłaty ceny za Spotkanie stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu hitsalonik.pl, dostępnego pod następującym adresem: http://hitsalonik.pl/regulamin.

 3. Po dokonaniu przez uczestnika opłaty za Spotkanie, uczestnik otrzyma na adres email wskazany w zamówieniu potwierdzenie zawarcia umowy oraz niniejszy regulamin i regulamin hitsalonik.pl jako załącznik w formacie pdf.


 

§ 3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Z uwagi na to, że usługi świadczone przez Organizatora są usługami, o których mowa w art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. usługami w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, na podstawie ww. przepisu uczestnikom będącym konsumentami nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.


 

§ 4. DANE OSOBOWE. WIZERUNEK

 1. Administratorzy danych: Edipresse Polska SA, Wiejska 19, Warszawa oraz podmioty grupy Edipresse | Cel przetwarzania danych: Organizacja i przeprowadzenie Spotkania lub cele marketingowe | Podstawy prawne przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność danych do przeprowadzenia Spotkania, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność danych do wypełnienia obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnione interesy administratora; Twoja dobrowolna zgoda w przypadku marketingu bezpośredniego | Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. | Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; inne prawa, o których mowa w „Polityce Prywatności Grupy Edipresse” | Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w „Polityce Prywatności Grupy Edipresse” dostępnej na stronie https://edipresse.pl/polityka-prywatnosci/

 2. Organizator informuje, że przebieg Spotkania może być przez niego utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. W związku z powyższym uczestnik oświadcza, że zezwala Organizatorowi agencji Wine&Paint oraz winiarni Mielżyński ("Partner") , na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na filmie nakręconym lub zdjęciach zrobionych podczas Spotkania, w następującym zakresie: (1) na stronach serwisów internetowych należących do podmiotów grupy kapitałowej Edipresse Polska SA lub Partnerów, w szczególności polki.pl, wizaz.pl, party.pl, viva.pl oraz na fanpage-ach administrowanych przez Edipresse Polska S.A. lub Partnerów na facebook-u w celu informowania o Spotkaniu oraz reklamowania i promowania Spotkania. W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, przedstawiciele ustawowi uczestnika oświadczają, że zezwalają Organizatorowi i Partnerom na rozpowszechnianie wizerunku niepełnoletniego uczestnika w powyższym zakresie.


 

§ 5. DANE KONTAKTOWE. REKLAMACJE. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej hitsalonik.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 2. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. W celu skontaktowania się z Organizatorem (np. w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących Spotkania) lub złożenia reklamacji dotyczących Spotkania, Organizator podaje następujące dane kontaktowe:

 4. nr telefonu 693 223 089 (w godzinach 9:00 – 17:00);

 5. adres email Organizatora: malgorzata.kozera@edipresse.pl;

 6. adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Wine&Paint.”.

 7. Organizator rozpatruje reklamację i odpowiada zgłaszającemu w sposób, w jaki reklamacja została do niego przesłana, na nr lub adres podany w reklamacji, w przypadku konsumentów - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 8. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądami konsumenckimi, funkcjonującymi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowe. Szczegółowi informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.